نشست هم اندیشی تشکل های کارگری و بازنشستگی جنوب شرق استان تهران