واحد گالوانیزه

 
 

مفتول پس از فرآیند کشش و پخت در این مرحله گالوانیزه می شود.

 

پس فرآیند گالوانیزه توسط واحد کنترل کیفیت تست و پس از تایید وارد بخش بسته بندی می شود.

واحد گالوانیزه میهن نور