واحد ایمنی و بهداشت(HSE)

 
 

در این واحد ایمنی و بهداشت پرسنل و محل کار مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین آموزش های مورد نیاز برای بالابردن سطح ایمنی پرسنل برنامه ریزی شده و در حال انجام است.

 

واحد ایمنی و بهداشت میهن نور