واحد توری بافی

 
 

در این قسمت مفتول ریز بار تبدیل به توری می شود.

 

پس از طی مراحل بافت ، توسط بازرس کنترل کیفیت بررسی می شود.

واحد توری بافی میهن نور