واحد نورد

 
 

در این واحدشمش بیلت پس از طی فرآیندی تبدیل به مفتول با ضخامت 6.5میلی متر می شود.

 

پس فرآیند تبدیل، مفتول توسط واحد کنترل کیفیت تست می شود.

میهن نور