واحد فنی مهندسی

 
 

در این واحد کار تعمیرات و نگهداری از دستگاه ها و همچنین ساخت دستگاه های مورد نیاز انجام می گیرد.

واحد فنی مهندسی میهن نور